ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemene bepalingen
De hierna volgende algemene voorwaarden gelden voor alle verhoudingen met de NV D-FENCE, waaronder: de overeenkomsten die met haar afgesloten worden, facturen die door haar verstuurd worden en bestelbonnen die aan haar gericht worden… Iedere afwijking op deze voorwaarden of aanvulling hierop dient schriftelijk door de betrokken partijen bevestigd te worden. Onderhavige voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de betrokken partij(en), die niet bindend zijn. Voorliggende algemene voorwaarden zijn door de andere betrokken partij(en) gekend en goedgekeurd.


2. Bepalingen inzake offertes/bestekken/aanbiedingen
De aanbiedingen, bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, onafhankelijk van de wil van de NV D-FENCE, behoudt deze laatste zich het recht voor op evenredige wijze de prijzen van de offerte aan te passen.
Alle bestekken en offertes zijn gebaseerd op de hierbij door de klant/verdeler verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten.
De NV D-FENCE kan voor maatwerk – via verdelers besteld – dat niet door één van haar eigen aangestelden op de werf ter plaatse werd bezichtigd en opgemeten, enkel verantwoordelijk worden gesteld wanneer haar constructies afwijken van de door de verdeler opgemaakte tekening. Voor maatwerk dient de verdeler dus steeds een gedetailleerde technische tekening te bezorgen met daarop de naam van zijn/haar firma, adres, datum en de vermelding “Akkoord voor fabricatie” met daarbij zijn/haar handtekening. Indien aan deze formaliteiten niet voldaan werd, dan treft NV D-FENCE evenmin enige schuld.
Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, prijscouranten, opgaven van maten en gewichten, stalen, modellen… uitgaande van de NV D-FENCE zijn benaderend. Kleine verschillen bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toelaatbaar.
Bij samengestelde offertes bestaat er voor de NV D-FENCE geen verplichting tot levering van een gedeelte van de bestelling tegen het overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Een dergelijk verzoek tot gedeeltelijke levering staat gelijk met een annulatie.
De offerte wordt definitief vanaf ondertekening door de klant, behoudens ingeval de offerte door de klant aangepast zou zijn.


3. Annulatie
In geval van annulatie van de bestelling is de klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de totale waarde van de bestelling. Indien echter reeds tot productie van de bestelling is overgegaan, zal de klant bijkomend gehouden zijn tot vergoeding van de integrale productiekost, zijnde 75%. De NV D-FENCE behoudt zich het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen, voor zover deze hogere schade bewezen wordt. Dit geldt onverminderd de te betalen vergoeding voor reeds gepresteerd werk.


4. Levering en leveringstermijn
Alle bedingen betreffende de (op)leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel. Vertraging in de (op)levering geeft geen recht op enige schadevergoeding noch op de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, noch op het niet-naleven van de betalingstermijn. Indien er bij de plaatsing nog goederen bijbesteld worden, dewelke niet op de oorspronkelijke bestelbon/offerte/overeenkomst stonden, geeft dit aan de klant geen reden om de reeds geleverde goederen niet te betalen.
Wanneer de NV D-FENCE ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m. in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor:
– de leveringstermijn te verlengen of de uitvoering uit te stellen of op te schorten en de kosten veroorzaakt door voorgaande door te rekenen of;
– de overeenkomst te beëindigen;
en dit zonder dat van haar enige schadevergoeding geëist kan worden.
Ingeval de (op)levering door toedoen van de klant onmogelijk zou zijn, zal de NV D-FENCE hoogstens nog één maal (en in samenspraak met de klant) de (op)levering op latere datum pogen uit te voeren. De hierbij gepaard gaande bijkomende kosten zijn ten laste van de klant. Indien ook dan niet tot (op)levering overgegaan kan worden, zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn lastens de klant. In dat geval zal de klant gehouden zijn tot een schadevergoeding zoals voorzien onder art. 3 “Annulatie”.
De risico-overdracht geschiedt bij aanvaarding door de klant van de offerte/het bestek van de NV D-FENCE. De bewaring van de bestelde goederen door de NV D-FENCE in afwachting van levering en/of plaatsing, geschiedt uitdrukkelijk op risico van de klant dewelke de eventuele schade op generlei wijze op de NV D-FENCE zal kunnen verhalen, behoudens ingeval van opzettelijke vernieling.
De geleverde of nog te leveren goederen blijven eigendom van de NV D-FENCE tot op het moment van integrale betaling. Ingeval van revindicatie in voormeld kader is de klant aan de NV D-FENCE een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig art. 3 “Annulatie”.


5. Protest en garantie
Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na de (op)levering van de bestelde goederen/werken geschieden. Bij gebreke hieraan, wordt de (op)levering beschouwd als integraal aanvaard.
Kleurverschillen – waaronder deze tussen het bestelde en het geleverde kleur – worden geacht zichtbare gebreken te zijn.
De klant dient bij klacht of protest steeds gewag te maken van de factuurdatum en –nummer.
De NV D-FENCE zal in elk geval niet instaan voor de verborgen gebreken die zij niet gekend heeft.
Een vordering inzake verborgen gebreken dient – op straffe van verval van recht – in elk geval binnen de acht dagen na ontdekking ingesteld te worden. Voor klanten-consumenten (cfr. art. 1649bis, 1° BW) geldt een afwijkende termijn van twee maanden.
De garantieperiode op door de NV D-FENCE (op)geleverde goederen en/of neemt een aanvang vanaf de datum van de saldofactuur. De dienst na verkoop daarentegen gaat pas in van zodra het volledige factuurbedrag voldaan is.


6. Aansprakelijkheid
De door de NV D-FENCE aangegane verbintenissen betreffen allen middelenverbintenissen.
De NV D-FENCE kan in elk geval niet tot enige welkdanige vergoeding/prestatie gehouden zijn ingeval van:
– oneigenlijk gebruik van de goederen of diensten;
– reparatie, vervanging van onderdelen… door andere dan de NV D-FENCE of door haar aangewezen personen;
– schade ingevolge een externe oorzaak, vreemd aan de NV D-FENCE;
De NV D-FENCE geeft geen garantie op oppervlaktebehandeling die niet door haar eigen zorgen werden uitgevoerd. Op uitdrukkelijke vraag van de klant kan deze een schriftelijke garantie door de NV D-FENCE op de oppervlaktebehandeling bekomen indien dit uitdrukkelijk op het ogenblik van bestelling op de bestelbon wordt vermeld. Volgende oppervlaktebehandelingen worden in elk geval nooit door de NV D-FENCE zelf uitgevoerd: galvanisatie of warmbadverzinking, metallisatie, ontlakking, poedercoating en alle noodzakelijke vormen van voorbehandeling om één van hoger vermelde behandelingsvormen mogelijk te maken.
Op houttoepassingen in om het even welke vorm, wordt GEEN garantie gegeven. Hout is een natuurproduct. Kleurschakeringen zijn dus normaal.
De garantie op automatiseringen bedraagt 2 jaar op materiaal en werkuren.
De NV D-FENCE is hoe dan ook niet tot enige garantie of dergelijke gehouden zolang door de klant niet de totale overeengekomen prijs betaald is.
De NV D-FENCE kan enkel voor eventuele voorzienbare directe schade aangesproken worden.
De aansprakelijkheid van de NV D-FENCE is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor zijn verzekerd is.
Een eventuele te betalen schadevergoeding kan hoe dan ook nooit het netto-factuurbedrag te boven gaan, zelfs ingeval van zware fout.


7. Betalingsvoorwaarden
Elke betaling dient contant te gebeuren, behoudens ingeval van uitdrukkelijk overeengekomen uitzondering. Een voorschot van 30% dient te worden betaald bij definitieve bestelling en het saldo bij de (op)levering van de goederen/werken.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis op het totale factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Deze forfaitaire schadevergoeding geldt onverkort de mogelijkheid voor de NV D-FENCE om een hogere bewezen schadevergoeding te vorderen.
Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
De NV D-FENCE behoudt zich het recht voor alle lopende bestellingen op te schorten en nieuwe bestellingen te weigeren ingeval van het niet-respecteren van deze betalingsvoorwaarden. De NV D-FENCE behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst(en) met deze klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
De NV D-FENCE behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. In het voormelde geval heeft de NV D-FENCE recht op vergoeding van haar kosten en schade. Deze kosten en schade worden, onder voorbehoud van een bewezen hoger bedrag, op 25% van het totale verschuldigde bedrag begroot.


8. Persoonsgegevens
De klant stemt bij het aangaan van een overeenkomst met de NV D-FENCE in met het gegeven dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens door de NV D-FENCE, (RPR 0475.507.955) geautomatiseerd verwerkt zullen worden in het kader van het beheer van het klantenbestand. De klant kan deze toestemming intrekken. De klant gaat ermee akkoord dat deze gegevens tevens verwerkt kunnen worden voor promotie – en prospectiedoeleinden en om de klant te informeren over de onderneming, producten en diensten van de NV D-FENCE. Deze gegevens worden voor onbepaalde duur bijgehouden, zolang nuttig voor de voormelde redenen.
Indien de klant dit niet langer wenst, kan hij zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens door de NV D-FENCE een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per brief. Op dezelfde wijze kan de klant vragen om de persoonsgegevens te wissen. De klant stemt ermee in dat diens persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan andere verbonden en geassocieerde ondernemingen. Op eenvoudig verzoek per brief kan de klant hiervan een lijst verkrijgen.
De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn persoonsgegevens vragen. Ook hiertoe volstaat het per brief met de NV D-FENCE contact op te nemen. De klant kan de NV D-FENCE verzoeken de persoonsgegevens op beperkte wijze te verwerken en diens gegevens over te dragen.
De klant kan klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL.


9. Diverse bepalingen
Enkel voor poorten die geïntegreerd zijn in de woning, hieronder verstaat men: een hekken in een gemetste boog aan het huis of een garagepoort, kan het btw-tarief verlaagd worden naar 6% indien de woning ouder is dan 5 jaar. Voor alle andere (sier-)afsluitingen is het btw-tarief onveranderlijk 21%. Indien de klant toch 6% btw-tarief eist, wijzen wij hieromtrent alle verantwoordelijkheid af en geschiedt dit enkel op volledige verantwoordelijkheid van de klant.
De aanvraag tot het bekomen van een vergunning (voor zover aan de orde) valt volledig ten laste van de klant. Bij ondertekening van de offerte door de klant worden de vereiste vergunningen geacht bekomen te zijn. Bij eventuele stillegging van de werken naar aanleiding van het ontbreken van de vereiste vergunningen zal de NV D-FENCE gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 125,00 EUR per dag vertraging in de werken, onder voorbehoud van een eventuele bewezen hogere schade.
Een vertraging in de werkzaamheden door toedoen van de klant zal sowieso aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 125,00 EUR, onder voorbehoud van een eventuele bewezen hogere schade.
De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe voor aanvang van elke levering en plaatsing de NV D-FENCE in kennis te stellen van de ligging van eventuele gas-, water- of elektriciteitskabels of –buizen. De NV D-FENCE kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke toegebracht wordt aan ondergrondse leidingen waarvan de ligging hem niet bij voorbaat schriftelijk werd ter kennis gebracht.
Voor bevestiging van materialen aan bestaande constructies (huis, muur, paal…) draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de stevigheid van de bestaande constructie. Indien deze niet voldoet, zal de klant desgevallend al de kosten dragen voor aanpassing en eventueel aangebrachte schade.
De klant is volledig verantwoordelijk voor het bezorgen van correcte en volledige informatie aan de NV D-FENCE. Deze verantwoordelijkheid heeft o.m. betrekking op eventuele (voorbereidings)werken die door derden uitgevoerd werden of zullen worden en die invloed hebben op het functioneren van hetgeen door de NV D-FENCE geplaatst dient te worden.
Gedelfde grond en stenen, af te breken afsluitingen, muurtjes…enz. dienen op de werf zelf gestockeerd te kunnen worden. Afvoer van overbodige of afvalmaterialen is niet in de prijs inbegrepen tenzij uitdrukkelijk vermeld.
Prijzen gemaakt voor verdelers zijn netto. Zij kunnen geen aanspraak meer maken op een bijkomende commissie. Alle prijzen zijn voor hen gemaakt bij afhaling in onze magazijnen. Transport- en leveringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
De NV D-FENCE beschikt te allen tijde over recht om wijzigingen aan te brengen aan de constructie van haar producten, op voorwaarde dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de producten.


10. Toepasselijk recht
Op de rechtsverhoudingen tussen de NV D-FENCE en de klant/verdeler is het Belgische recht van toepassing.


11. Geschillen
Voor geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen de NV D-FENCE en de klant/verdeler zijn exclusief bevoegd de rechtbanken van het rechtsgebied waarbinnen de maatschappelijke zetel van de NV D-FENCE zich bevindt.
In afwijking van het voorgaande, behoudt de NV D-FENCE zich het recht voor de klant op te roepen voor de rechtbank van diens woonplaats.

 

12.PRIVACY
NV D-FENCE verbindt zich ertoe de door u online opgegeven informatie niet door te geven aan derden, doch enkel te gebruiken voor onze interne organisatie.
VOORWAARDEN VOOR HERSTELLING EN INTERVENTIES


1. Herstellingen
Voor herstellingen vragen wij dat de werf goed bereikbaar is. De werf dient vrij van obstakels te zijn om het werk kwalitatief en vlot te kunnen uitvoeren. Alle voorbereidende werken dienen volledig en correct uitgevoerd te zijn. Indien dit niet zo is, zullen de ontstane extra kosten aan de op dat moment geldende tarieven worden doorgerekend.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u de goederen vóór de monteurs de werf verlaten, dient te controleren op zichtbare gebreken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: krassen, blutsen, lakfouten, maatvoering, positie scharnieren, draairichting, goed openen en sluiten, audio- en videofonie, etc. Als u dit nalaat, ontneemt u ons de kans om eventuele zichtbare gebreken ter plaatse te repareren, of terug mee te nemen voor herstelling en zullen eventuele latere voorrijkosten en manuren sowieso aangerekend worden aan de op dat moment geldende tarieven. Alle schadegevallen van externe oorsprong, vastgesteld nadat de monteurs zijn vertrokken, kunnen wij niet aanvaarden.


2. Geldende tarieven.
Momenteel worden uren in regie voor werken op verplaatsing gerekend aan 60 €/h
De voorrijkosten worden forfaitair gerekend volgens provincie


3. Interventies onder garantie
Voor interventies onder garantie volgen wij volgende principes:
– Garantieperiode gaat in op datum van de saldofactuur.
– Op ONDERDELEN, zowel constructieve, mechanische, elektrische automatisatie; geldt een garantieperiode van 2 jaar met een maximum van 10.000 bewegingen. Binnen deze garantieperiode en voorwaarden wordt de interventie (gepresteerde uren en de voorrijkost) niet aangerekend.
– Op Houttoepassingen is er geen garantie, gezien dit een natuurproduct is
– Garantie op lak is 10 jaar. In de eerste twee jaar voor 100%; daarna degressief berekend op de kost van het eventuele herlakken. Wij volgen de qualicoat en qualisteelcoat norm. http://qualisteelcoat.net/wcms/ftp//q/qualisteelcoat.net/uploads/qualisteelcoat-technical-specification-4.0.pdf. Specifiek verwijzen we hier naar punt 5.13. Waarbij fouten moeten zichtbaar zijn vanop 5 meter onder diffuus licht.
UITSLUITINGEN VAN GARANTIE:
Volgende zaken worden duidelijk uitgesloten van garantie:
– Alle garantie op elektrische onderdelen en automatisatie vervalt zodra er externe sturingen en domotica door derden wordt aangesloten op onze producten.
– Voor zichtbare gebreken, vervalt alle garantie op uit- en inbouw, zodra de goederen (door derden) zijn geplaatst. Zichtbare gebreken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: krassen, blutsen, lakfouten, maatvoering, positie van de scharnieren, draairichting, etc. Door de goederen met zichtbare gebreken te (laten) monteren, ontneemt u ons de kans om fouten te herstellen. Als u de goederen monteert of laat monteren, moeten wij ervan uitgaan dat u de goederen accepteert.